uslovi

sadržaj

 1. obim
 2. zaključak
 3. povlačenje
 4. Cijene i uvjeti plaćanja
 5. Uslovi isporuke i dostave
 6. Zadržavanje naslova
 7. Odgovornost za nedostatke (garancija)
 8. Iskorištavanje promotivnih vaučera
 9. Važeći zakon
 10. Alternativno rješavanje sporova

1) Opseg

1.1 Ovi Opšti uslovi (u daljem tekstu: OUP) Elnaza Falahatija (u daljem tekstu "Prodavac") primenjuju se na sve ugovore o isporuci robe koje potrošač ili preduzetnik (u daljem tekstu "Kupac") ima sa Prodavcem u vezi sa internetom prodavca. Trgovina kompletira prikazanu robu. Uključivanje vlastitih uslova kupca je ovim proturječeno, osim ako je nešto drugo dogovoreno.

1.2 Potrošač u smislu ovih Opštih uslova je svako fizičko lice koje zaključuje pravni posao u svrhe koje pretežno nisu komercijalne niti samostalne delatnosti.

1.3 Preduzetnik u smislu ovih uslova je fizičko ili pravno lice ili poslovno sposobno društvo koje pri zaključenju pravnog posla djeluje u obavljanju svoje komercijalne ili samostalne profesionalne djelatnosti.

2) zaključenje ugovora

2.1 Opisi proizvoda sadržani u prodavačkoj internetskoj trgovini ne predstavljaju obvezujuće ponude od strane prodavatelja, već služe za podnošenje obvezujuće ponude od strane kupca.

2.2 Kupac može dostaviti ponudu putem online obrasca za narudžbu koji je integriran u online prodavnicu prodavača. Nakon stavljanja odabrane robe u virtualnu košaricu i prolaska kroz proces elektroničkog naručivanja, kupac dostavlja pravno obavezujuću ugovornu ponudu u vezi sa robom koja se nalazi u korpi klikom na dugme kojim se završava proces naručivanja. Nadalje, kupac može dostaviti ponudu i prodavcu putem e-maila.

2.3 Prodavač može prihvatiti ponudu kupca u roku od pet dana,

 • slanjem kupcu pisanu potvrdu narudžbe ili potvrdu narudžbe u tekstualnom obliku (faks ili e-mail), u kojem slučaju je potvrda narudžbe kod kupca mjerodavna, ili
 • dostavljanjem naručene robe kupcu, u kojem slučaju je pristup kupcu presudan, ili
 • tako što će od klijenta zatražiti plaćanje nakon podnošenja naloga.

Ako postoji nekoliko gore spomenutih alternativa, ugovor se sklapa u trenutku kad se prva od njih pojavi. Period za prihvaćanje ponude započinje dan nakon dana kada korisnik kupac pošalje ponudu, a završava petog dana nakon otpreme ponude. Ako prodavatelj ne prihvati ponudu kupca u gore navedenom roku, to će se smatrati odbacivanjem ponude, što ima za posljedicu da kupac više nije vezan njegovom izjavom o namjeri.

2.4 Ako odaberete način plaćanja koji nudi PayPal, plaćanje će biti obrađeno putem pružatelja platnih usluga PayPal (Europe) S.à rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (u daljem tekstu: "PayPal") , podložno Uslovima korištenja PayPal-a, dostupnim na https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full ili - ako kupac nema PayPal nalog - podložno uslovima za plaćanje bez PayPal naloga, koji se mogu pogledati na https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full. Ako kupac plaća načinom plaćanja koji nudi PayPal koji se može odabrati u procesu online naručivanja, prodavač već izjavljuje da prihvata ponudu kupca u trenutku kada kupac klikne na dugme kojim se završava proces naručivanja.

2.5 Prilikom podnošenja ponude putem mrežnog obrasca za narudžbu prodavatelja, nakon sklapanja ugovora prodavatelj sprema tekst ugovora i šalje ga kupcu u tekstualnom obliku (npr. E-poštom, faksom ili pismom) nakon što kupac pošalje narudžbu. Bilo koje daljnje pružanje teksta ugovora od strane prodavca se ne odvija. Ako je kupac postavio korisnički račun u prodavačkoj internetskoj trgovini prije predaje narudžbe, podaci o narudžbi arhivirat će se na web mjestu prodavatelja, a kupac im može besplatno pristupiti putem svog korisničkog računa zaštićenog lozinkom pružanjem odgovarajućih podataka za prijavu.

2.6 Prije podnošenja obavezujuće narudžbe putem obrasca za online narudžbu prodavača, kupac može identificirati moguće greške u unosu pažljivim čitanjem informacija prikazanih na ekranu. Efikasno tehničko sredstvo za bolje prepoznavanje grešaka u unosu može biti funkcija uvećanja pretraživača, uz pomoć koje se povećava prikaz na ekranu. Kupac može ispraviti svoje unose u sklopu procesa elektroničkog naručivanja koristeći uobičajene funkcije tipkovnice i miša sve dok ne klikne na dugme koje dovršava proces naručivanja.

2.7 Dostupni su različiti jezici za sklapanje ugovora. Odabrani jezik je prikazan u online prodavnici.

2.8 Obrada narudžbi i kontakti obično se obavljaju putem e-pošte i automatizirane obrade narudžbi. Kupac mora osigurati da je adresa e-pošte koju je dostavio za obradu narudžbe ispravna kako bi se e-mailovi koje je poslao prodavac mogli primiti na ovu adresu. Naročito, kada koristi SPAM filtere, kupac mora osigurati da se mogu dostaviti sve e-poruke koje je poslao prodavač ili treće strane zadužene za obradu narudžbe.

3) Pravo na povlačenje

3.1 Potrošači uglavnom imaju pravo na odustajanje.

3.2 Dodatne informacije o pravu na odustajanje mogu se naći u prodavačevoj politici otkazivanja.

4) Cijene i uvjeti plaćanja

4.1 Ako u opisu proizvoda prodavatelja nije drugačije naznačeno, date cijene su ukupne cijene koje uključuju zakonski porez na promet. Svi dodatni troškovi isporuke i isporuke koji su nastali posebno su navedeni u odgovarajućem opisu proizvoda.

4.2 U slučaju isporuka u zemlje izvan Europske unije, mogu nastati dodatni troškovi za koje prodavac nije odgovoran i koje snosi kupac. To uključuje, na primjer, troškove prijenosa novca od strane kreditnih institucija (npr. Naknade za transfer, naknade za kurs) ili uvozne carine ili porezi (npr. Carine). Takvi troškovi mogu nastati i u vezi sa prijenosom sredstava ako dostava nije izvršena u zemlju izvan Europske unije, ali kupac uplatu vrši iz zemlje izvan Europske unije.

4.3 Opcije plaćanja bit će kupcu priopćene u prodavačevoj internet trgovini.

4.4 Ako je dogovorena prijevremena uplata putem bankovne doznake, plaćanje se vrši odmah nakon zaključenja ugovora, osim ako se strane nisu složile sa kasnijim datumom dospijeća.

4.5 Ukoliko odaberete način plaćanja koji se nudi putem platnog servisa "PayPal", plaćanje se obrađuje putem PayPal-a, pri čemu PayPal u tu svrhu može koristiti i usluge pružatelja platnih usluga trećih strana. Ako prodavac nudi i načine plaćanja putem PayPal-a u kojima plaća kupcu unaprijed (npr. kupovina na račun ili plaćanje na rate), svoj zahtjev za plaćanje dodjeljuje PayPal-u ili pružatelju platnih usluga kojeg je naručio PayPal i koji je posebno imenovan kupcu . Prije prihvaćanja izjave prodavca o ustupanju, PayPal ili provajder platnih usluga kojeg je naručio PayPal vrši provjeru kreditne sposobnosti koristeći prenesene podatke o klijentu. Prodavac zadržava pravo da odbije kupcu odabrani način plaćanja u slučaju negativnog rezultata testa. Ukoliko je odabrani način plaćanja odobren, kupac mora platiti iznos računa u ugovorenom roku plaćanja ili u dogovorenim intervalima plaćanja. U ovom slučaju, on može platiti samo PayPal-u ili provajderu platnih usluga kojeg je naručio PayPal sa učinkom otplate duga. Međutim, čak i ako je potraživanje ustupljeno, prodavac ostaje odgovoran za opća pitanja kupaca, npr. B. na robu, vrijeme isporuke, pošiljku, vraćanja, reklamacije, deklaracije o otkazivanju i pošiljke ili kredite.

4.6 Ako odaberete način plaćanja koji se nudi putem usluge plaćanja "Shopify Payments", plaćanje će obraditi pružatelj platnih usluga Stripe Payments Europe Ltd., 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Irska (u daljem tekstu "Stripe" ). Pojedinačni načini plaćanja koji se nude putem Shopify Payments-a se saopštavaju kupcu u prodavčevoj online prodavnici. Za obradu plaćanja, Stripe može koristiti druge platne usluge za koje se mogu primijeniti posebni uvjeti plaćanja, o kojima se korisnik može posebno obavijestiti. Više informacija o "Shopify Payments" dostupno je na mreži na adresi https://www.shopify.com/legal/terms-payments-de na raspolaganju.

5) Dostava i uvjeti isporuke

5.1 Ukoliko prodavac ponudi isporuku robe, isporuka će se izvršiti unutar područja isporuke koje je odredio prodavac na adresu za dostavu koju je naveo kupac, osim ako nije drugačije dogovoreno. Prilikom obrade transakcije odlučujuća je adresa isporuke navedena u obradi narudžbe prodavca. Odstupajući od ovoga, prilikom odabira PayPal načina plaćanja odlučujuća je adresa dostave koju je kupac pohranio na PayPal-u u trenutku plaćanja.

5.2 Ako isporuka robe ne uspije iz razloga za koje je kupac odgovoran, kupac snosi razumne troškove koje je imao prodavac. Ovo se ne odnosi na troškove otpreme ako kupac efikasno koristi svoje pravo na odustajanje. Za troškove povrata, ako kupac iskoristi svoje pravo na odustajanje, primjenjuju se odredbe navedene u prodavačevoj politici otkazivanja.

5.3 Ako kupac djeluje kao poduzetnik, rizik od slučajnog gubitka i slučajnog propadanja prodate robe prelazi na kupca čim prodavac preda stvar špediteru, prijevozniku ili drugoj osobi ili instituciji odgovornoj za izvršenje pošiljke. . Ako kupac nastupa kao potrošač, rizik od slučajnog gubitka i slučajnog propadanja prodate robe prelazi tek kada se roba preda kupcu ili ovlaštenom primatelju. Odstupajući od ovoga, rizik od slučajnog gubitka i slučajnog propadanja prodane robe također prelazi na kupca za potrošače čim prodavatelj preda predmet špediteru, prijevozniku ili osobi ili instituciji koja je inače odgovorna za izvršenje pošiljku, ako je Kupac zadužio špeditera, prevoznika ili drugu osobu ili instituciju odgovornu za izvršenje pošiljke, a prodavac nije prethodno imenovao tu osobu ili instituciju kupcu.

5.4 Prodavač zadržava pravo da odustane od ugovora u slučaju netačne ili nepravilne samostalne isporuke. Ovo se odnosi samo u slučaju da prodavac nije odgovoran za neisporuku i ako je prodavač s dužnom pažnjom zaključio određenu transakciju zaštite. Prodavač će uložiti sve razumne napore da nabavi robu. U slučaju nedostupnosti ili samo djelomične dostupnosti robe, kupac će biti odmah obaviješten i naknada će mu biti odmah nadoknađena.

5.5 Preuzimanje nije moguće iz logističkih razloga.

6) zadržavanje vlasništva

Ako prodavac unaprijed, zadržava pravo vlasništva nad isporučenom robom do pune isplate dugovanja.

7) Odgovornost za nedostatke (garancija)

Osim ako je drugačije navedeno u sljedećim propisima, primjenjuje se zakonska odgovornost za nedostatke. Odstupajući od ovoga, za ugovore o isporuci robe važi:

7.1 Ako se klijent ponaša kao preduzetnik,

 • prodavac ima mogućnost izbora vrste dopunske izvedbe;
 • u slučaju nove robe, rok zastarelosti za nedostatke je godinu dana od isporuke robe;
 • u slučaju rabljene robe, prava i potraživanja zbog nedostataka su isključena;
 • zastara ne počinje ponovo ako se izvrši zamjenska isporuka kao dio odgovornosti za nedostatke.

7.2 Gore navedena ograničenja odgovornosti i skraćivanje rokova se ne primjenjuju

 • za zahtjeve za naknadu štete i naknade troškova od strane kupca,
 • u slučaju da je prodavac na prevaru prikrio nedostatak,
 • za robu koja je korišćena za zgradu u skladu sa svojom uobičajenom namenom i prouzrokovala njen nedostatak,
 • za bilo koju postojeću obavezu prodavača da obezbijedi ažuriranja za digitalne proizvode, u slučaju ugovora o isporuci robe s digitalnim elementima.

7.3 Osim toga, važi za preduzetnike da zakonski rokovi zastarelosti za svako postojeće zakonsko pravo na regres ostaju nepromenjeni.

7.4 Ako kupac djeluje kao trgovac u smislu § 1 HGB-a, on podliježe komercijalnoj obavezi da ispita i obavijesti o nedostacima prema § 377 HGB. Ako se kupac ne pridržava tamo reguliranih obaveza obavještavanja, roba se smatra odobrenom.

7.5 Ako se kupac ponaša kao potrošač, od njega se traži da se žali isporučitelju na isporučenu robu sa očiglednom transportnom štetom i da o tome obavesti prodavca. Ako se kupac ne povinuje, to nema utjecaja na njegove zakonske ili ugovorne zahtjeve za nedostatke.

8) Otkup promotivnih vaučera

8.1 Vaučere koje prodavac izdaje besplatno u sklopu promocija sa određenim periodom važenja i koje kupac ne može kupiti (u daljem tekstu „promotivni vaučeri“) mogu se iskoristiti samo u internetskoj trgovini prodavača i to samo u navedenom periodu. .

8.2 Promotivne vaučere mogu iskoristiti samo potrošači.

8.3 Pojedinačni proizvodi mogu biti isključeni iz kampanje vaučera ako odgovarajuće ograničenje proizlazi iz sadržaja vaučera kampanje.

8.4 Promotivni vaučeri se mogu iskoristiti samo prije završetka procesa naručivanja. Naknadno odstupanje nije moguće.

8.5 Više promotivnih vaučera moguće je iskoristiti jednom narudžbom.

8.6 Vrijednost robe mora najmanje odgovarati iznosu promotivnog vaučera. Prodavac neće vratiti preostali kredit.

8.7 Ako vrijednost promotivnog vaučera nije dovoljna da pokrije narudžbu, može se odabrati jedan od drugih načina plaćanja koje nudi prodavac za podmirenje razlike.

8.8 Ostatak promotivnog vaučera se ne isplaćuje u gotovini niti se na njega ostvaruje kamata.

8.9 Akcijski vaučer neće biti vraćen ako kupac vrati robu koja je u cijelosti ili djelomično plaćena uz akcijski vaučer u okviru svog zakonskog prava na odustajanje.

8.10 Promotivni vaučer je prenosiv. Prodavac može platiti sa učinkom razduženja dotičnom vlasniku koji iskoristi promotivni vaučer u prodavčevoj online prodavnici. Ovo ne važi ako prodavac ima saznanja ili krajnje nemarno neznanje o neovlašćenju, pravnoj nesposobnosti ili nedostatku prava da zastupa dotičnog vlasnika.

9) Primjenjivo pravo

Zakon Savezne Republike Njemačke odnosi se na sve pravne odnose među strankama, isključujući zakone o međunarodnoj kupovini pokretne robe. Za potrošače ovaj izbor zakona primjenjuje se samo ukoliko odobrena zaštita ne bude povučena obveznim odredbama zakona države u kojoj potrošač ima prebivalište.

10) Alternativno rješavanje sporova

10.1 Komisija EU pruža platformu za online rješavanje sporova na internetu na sljedećem linku: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Ova platforma služi kao kontaktna točka za izvansudsko rješavanje sporova koji proizlaze iz internetskih ugovora o kupnji ili uslugama koji uključuju potrošača.

10.2 Prodavač nije ni dužan ni voljan sudjelovati u postupku rješavanja spora pred arbitražnim odborom potrošača.